آموزش اتصال به وی پی ان ایران برای کاربران خارج از کشور

نکته: در صورتی که به یک روش نتوانستید متصل شوید روش های بعد را اجرا کنید.

روش اول: Cisco AnyConnect

روش دوم : PPTP / L2TP

روش سوم : Open VPN