لطفا طبق راهنمای زیر پیش برید(لطفا کامل مطالعه و اجرا کنید):

1.لطفا هر سه آموزش و روش های زیر مربوط به دستگاه خود را جهت آموزش مطالعه و تست کنید

2.فیلت&رشکن غیر قانونی هست و ما نداریم داخل سایت هم عرض شده ای پی ایران برای کاربران خارج از کشور
3.باز نشد لطفا از تنظیمات و خطای دریافتی خود برای کارشناس واتساپ یا تلگرام اسکرین شات ارسال نمایید.همچنین لطفا یوزرنیم و پسورد خود را جهت بررسی  به صورت تایپی برای کارشناس ارسال نمایید.

روش اول: Cisco AnyConnect

روش دوم : PPTP / L2TP

روش سوم : Open VPN